Regie nemen en houden bij grensoverschrijdend gedrag / agressie.

Herkent u het ook dat er binnen uw organisatie:

– Storingen zijn, door gedrag, die de werkcultuur negatief beïnvloeden?

– Bezoekers komen die u belemmeren uw werk vrij van druk te doen?

– U bij de gedachte aan het te woord staan van een bepaalde klant geen zin meer hebt?

– U na de bespreking helemaal leeg gezogen bent of dat u een emotie overhoud waardoor u (even) niet 100% met andere werkzaamheden aan de slag kunt?

– U collegae ziet worstelen met een klant waar u geen moeite mee hebt?

– U het gevoel hebt dat het beleid, met betrekking tot agressie, net te korte armpjes heeft ten opzicht van de praktijk?

 

Dan is het programma regie nemen en houden bij grensoverschrijdend gedrag / agressiviteit iets voor u en uw organisatie.

 

Het programma / de workshop

In de workshop werken we aan individuele kwaliteiten in een kader van samenwerking en optreden als team /organisatie. We houden bestaande procedures en de bedrijfscultuur daarbij tegen het licht binnen de context van de Nederlandse wetgeving, de ARBO – wetgeving in het bijzonder.

De medewerkers doen dit vanuit hun deskundigheid in het eigen werk, de doelgroep en de organisatie. CK Advies & Training doet dit vanuit de ervaring in het werken bij vele organisaties met als inzet haar specifieke deskundigheid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag / agressie. In de workshop staan ervaringen binnen uw organisatie centraal.

 

Resultaat

– De deelnemer heeft kennisgemaakt met- en inzicht verworven in de vele aspecten van agressief gedrag.

– Hij onderkent de cruciale rol die hij zelf en de organisatie speelt in het voorkomen en terugdringen van agressie.

– Hij realiseert zich dat een gezamenlijke aanpak vanuit duidelijke organisatienormen, die gebaseerd zijn op professionaliteit, collegialiteit en effectiviteit, de basis vormen voor eenduidig reageren. En dat dit niet verward moet worden met eenvormigheid.

– Hij beseft dat voorgeprogrammeerde reacties niet afdoende werken en dat hij op zoek zal moeten naar handelingsalternatieven die gebaseerd zijn op echtheid.

– De cursist ziet in dat de eigen emotie, mits professioneel ingezet, een zeer krachtig instrument is in heldere communicatie.

– Hij onderkent het belang van melding en registratie van incidenten en is zich bewust van de impact die agressie kan hebben op zichzelf en op collega’s.

 

Belangrijke elementen zijn

– Het herkennen van de verschillende agressiesoorten.

– Weten hoe agressie werkt en wat de agressor beweegt.

– Zicht hebben op aangrijpingspunten ter beïnvloeding van het gedrag.

– Bewust zijn van de eigen reactie op- en denkbeelden over agressie.

– Op de hoogte zijn van de organisatienorm ten aanzien van agressie en de wettelijke toepasbaarheid.

– Beseffen dat er, naast eigen individuele mogelijkheden, een grote kracht in teamwerk schuilt.

 

Bent u na het lezen geïnteresseerd, dan kunt u contact met ons opnemen In een persoonlijke ontmoeting wordt het programma en de werkwijze besproken en afgestemd op uw situatie.