gastheer/beveiliger

Het is mogelijk, gebruik te maken van de diensten van een gastheer / beveiliger om de implementatie van agressiebeheersing te ondersteunen en vorm te geven binnen uw organisatie. Zijn taken zijn als volgt te beschrijven:

 

1       Algemene functieomschrijving

De gastheer / beveiliger draagt zorg voor de voorwaarden, veiligheid, orde en welzijn, met betrekking tot dagelijkse gang van zaken op de werkvloer. Zijn taak kent twee aandachtsgebieden.

 

Klantvriendelijke uitstraling van de organisatie.

– Hij ziet er op toe dat de publieksruimten gedurende de openingstijden schoon en opgeruimd zijn.

– Promotiemiddelen of voorlichtingsmateriaal is, voor zover dit voor distributie beschikbaar moet zijn, aanwezig.

– De medewerkers beschikken over de formulieren die nodig zijn voor het werk zodat niet tijdens een klantcontact naar formulieren gezocht moet worden.

– Bij wachttijden ziet hij er op toe dat cliënten steeds geïnformeerd worden over de verwachte duur.

– Hij regelt pauzes van medewerkers zodat de voortgang van de werkzaamheden steeds optimaal is.

 

Optimaal en veilig werkklimaat.

– Hij is verantwoordelijk voor orde en rust op de werkvloer. Wie er niets te zoeken heeft moet er niet zijn. Dit geldt voor bezoekers, maar ook voor medewerkers.

– Wie de orde verstoort wordt aangesproken en gecorrigeerd. Waar bezoekers en medewerkers met elkaar in een conflictsituatie komen is zijn optreden in de eerste plaats gericht op de-escalaties.

– Interventies van de gastheer / beveiliger zijn gericht op herstel van een veilig klimaat voor medewerkers en bezoekers. Zo nodig kan de gastheer / beveiliger gesprekken onderbreken dan wel beëindigen als er naar zijn inzicht geen andere weg openstaat voor herstel van veiligheid en/of orde.

– De gastheer / beveiliger stuurt de beveiligingsmedewerker(s) aan.

 

De gastheer / beveiliger is betrokken bij alle taken en werkzaamheden die voortvloeien uit de invulling van deze aandachtsgebieden:

– Rapportage aan organisatie- management en team.

– Aangiften doen en/of begeleiden met betrekking tot strafbare feiten.

– Nazorg (op gang brengen) voor medewerkers die slachtoffer zijn van calamiteiten of agressie op de werkvloer.

– Overleg met partijen als schoonmaakbedrijf\ en andere medegebruikers van het pand, politie, justitie, enzovoort.

 

2       Instructies

De gastheer / beveiliger is volledig op de hoogte van alle algemene en objectspecifieke instructies en procedures en voert deze nauwgezet uit.

 

3       Gezagsverhoudingen

Tijdens de uitoefening van zijn of haar dienst staat de gastheer / beveiliger onder gezag van CK Advies & Training. Hij ontvangt zijn instructies van de organisatiemanager. De gegeven opdrachten dienen stipt en correct te worden uitgevoerd.

 

4       Rapportage

De gastheer / beveiliger rapporteert aan de organisatiemanager. Zo nodig gebeurt dit schriftelijk.

Hij doet voorstellen ter verbetering of opheffing van ongewenste situaties.

 

5       Hulpmiddelen

De gastheer / beveiliger kan gebruik maken van een portofoon of andere communicatiemiddelen die bij kunnen dragen aan een optimale invulling van de genoemde aandachtsgebieden.

 

6       Bevoegdheden

De gastheer / beveiliger is bevoegd medewerkers van de organisatie aan te spreken op gedragingen die in strijd zijn met het klantgerichte karakter van de organisatie. Verder kan de gastheer / beveiliger op ad hoc basis mensen die de orde verstoren de toegang tot de pand  ontzeggen. Bij het nemen van structurele ordemaatregelen (langduriger toegangsverbod) wordt afgestemd met de organisatiemanager.

 

7       Calamiteiten

De gastheer / beveiliger neemt bij calamiteiten de nodige maatregelen om een snelle hulp verlening te bewerkstelligen. Hij waarschuwt de bedrijfsfunctionaris en externe hulp- en nooddiensten.